Ga naar inhoud. | Ga naar navigatie

Persoonlijke hulpmiddelen

Navigatie

U bent hier: Home / Bestanden / Cursus Auteursrecht in digitaal tijdperk

Cursus Auteursrecht in digitaal tijdperk

In verband met het geruchtmakende vonnis van de Haagse Rechtbank in de zaak van BREIN tegen XS4ALL en Ziggo, hierna de tekst van de ingelaste postaccademische cursus 'Auteursrecht en Auteursrecht-handhaving voor IE-juristen in digitaal tijdperk' van een auteursrechtjurist met onderwijs en praktijk ervaring:

Geachte collega's, niet in de laatste plaats omdat ik een voldoende voor auteursrecht bezit op mijn diploma rechtsgeleerdheid van de Vrije Universiteit meen ik te kunnen waarnemen dat u ontspoord bent (kenners herkennen thans reeds het woordgrapje). Heb les gehad van de meesters. Studeerde af bij Frits Oppenoorth op het onderwerp 'Auteursrecht en Schadevergoeding – om te beginnen'. 'Om te beginnen' was omdat de scriptie geen handboek is. Kreeg van de begeleider een uitzonderlijk goed cijfer. De professor dong daarop fors af, misschien omdat de ondertitel gemakzuchtig imponeerde. Heb stage auteursrechthandhaving gedaan bij Beeldrecht, en tegenspraak gehad van zowat alle Nederlandse auteursrechtexperts. Mijn conclusie in verband met BREIN vs XS4ALL en Ziggo -of soortgelijk- hoort die van u te zijn. Heb over BREIN ook contact gehad met justitie en de NMA. Mijn beeld is compleet. BREIN is corrupt. De bewijzen staan in het vonnis wat de Haagse Rechtbank op vordering van Stichting BREIN tegen XS4ALL en Ziggo gewezen heeft. Professor mr. Dirk Visser kan beter fietsenmaker worden. Mijn auteursrechtbijbel is Spoor/Verkade en eigen hersenspinsels. Omdat ik zelf denk. Dirk Visser is niet zuiver op de graad in verband met zijn wetenschappelijke onafhankelijkheid, rol in het onderwijs en belangenbehartiging voor BRIEN c.s. Wanneer ik legalistisch de wet lees, zie ik in de nationale en internationale wetgeving dat de vorderingen van BREIN onrechtmatig of althans onverschuldigd zijn. Ook elke andere interpretatiemethode leidt niet tot de conclusies van BREIN. Evident. Zie de glijdende schaal thans reeds meer dan tien jaar. Heb ook een dag stage handhaving gedaan bij BUMA/Stemra toen BREIN nog niet namens de industrie de boel was komen monopoliseren. Het is ook voor leken niet moeilijk te zien. De digitale revolutie heeft aan het auteursrecht niks veranderd. Naar klassiek en modern auteursrecht hebben XS4ALL, Ziggo én the Pirate Bay gelijk.

Waar is de onrechtmatige daad die de abonnees van XS4ALL en Ziggo plegen? Wat hebben zij fout gedaan om afsluiting van the Prirate Bay te rechtvaardigen? BREIN vordert dat makers die abonnee zijn van XS4ALL en/of Ziggo, geen gebruik maken van hun auteursrecht op openbaar maken en verveelvoudigen via the Pirate Bay. BREIN monopoliseert het auteursrecht voor de leden van BREIN. BREIN doet de niet bij BREIN aangesloten maker oneerlijke concurrentie aan door zich als een auteursrechtmonopolist op te stellen. BREIN wordt begeleid door professor mr Dirk Visser, hij die overal het hoogste woord voert. Als professor hoort hij zijn als raadsman voor BREIN verkregen rechtspraak, af te kraken. Dirk Visser brengt ten behoeve van zijn cliënt BREIN iedereen wetenschappelijk in de war. Professor Dirk Visser is commercieel gecorrumpeerd. Zijn wetenschappelijke werk is niet te vertrouwen. Visser pleit dat openbaar maken en verveelvoudigen subjectieve begrippen zijn. Niet volgens de wetsgeschiedenis en Verkade Spoor. Volgens het klassieke auteursrecht zijn openbaar maken en verveelvoudigen begrippen die in de natuurlijke betekenis begrepen horen te worden. Pas wanneer inhoud waargenomen wordt is er openbaarmaking. Zodra het boek dicht is, is er geen openbaarmaking. Doen verschijnen. Zoals iedereen weet -in ieder geval sinds het algemeen bekende arrest Wasserij de Zon- zijn openbaarmakingen in de privé sfeer gevrijwaard van plicht tot vergoeding van openbaarmakingsrechten. Kopieën voor eigen gebruik zijn altijd rechtmatig geweest.

Door de techniek van het internet is er aan het auteursrecht niks veranderd. Het adagium dat het auteursrecht techniek neutraal geformuleerd is, geldt onverkort in digitaal tijdperk. Auteursrechtelijke begrippen krijgen door Internet géén andere invulling. Wat Dirk Visser aan interesse gebied noemt (noemde) op zijn CV is Intellectueel Eindmosrecht politiek. Dat wat mensen beweegt bepaalde IE-rechtelijke standpunten in te nemen. Het is professor Dirk Visser die aan Intellectueel Eindmosrecht politiek doet namens zijn commerciële cliënt BREIN. De belangen van BREIN dicteren het onderwijs en de publicaties van wetenschapper Dirk Visser. Dat spat van zijn werk. Hij met zijn propaganda in de wetenschap maakt rechters het hoofd op hol. Neem die gijzeling laatst. Of dat politionele optreden bij handelaren die menen eerlijke handel te bezitten. Ook de hogere Europese rechtspraak en rechtspraak van de Hoge Raad spreekt de vorderingen van BREIN tegen: Le Corbusier/Peek en Cloppenburg en BUMA/Chellomedia. Er is pas openbaarmaking in de zin van de auteurswet indien het publiek onbepaald (buiten huiselijke sfeer) is. Een live concert voor live publiek in een zaal of stadion is géén openbaarmaking in de zin van de Auteurswet. Het grootrecht is een verveelvoudigingsrecht. En alleen bij handel in fysieke exemplaren is er sprake van distributierecht. Aanbieden op Internet is géén openbaar maken want een entertainmentbestand op internet is geen fysiek exemplaar van een werk. Aanbieden op Internet is het recht van de vrije markt. De markt kan en mag zelf bepalen hoe het de distributie van entertainmentbestanden organiseert. Indien er betaald wordt voor overdracht van fysieke exemplaren van het werk hoort er ongeveer een euro per vol gebrande CD/DVD afgedragen te worden aan Buma/Stemra. Dat zijn tarieven conform de algemene licentievoorwaarden van die organisaties. Dus rond de Euro per geleverde CD/DVD en de grootverbruiker krijgt korting. De levering maakt verschuldigd, niet het aanbod. De consument die zelf via internet distributie regelt hoeft daarvoor BREIN niks te betalen en kan dus ook niet op vordering van BREIN afgesloten worden omdat de abonnee BREIN niks verschuldigd is. De afsluiting van the Pirate Bay nu is een vonnis op basis van een onverschuldigde vordering. Nakomen is onverschuldigd en gebaseerd op bedrog.

De consument van entertainmentbestanden is voorts maker en product van werk wat via the Pirate Bay verveelvoudigd worden kan. Distributie via the Pirate Bay is geen openbaarmaking. In geen enkel geval. De Pirate Bay levert verveelvoudiging voor eigen (particulier) gebruik. Dat staat in de voorwaarden van the Pirate Bay en de techniek van the Pirate Bay leidt tot verveelvoudiging. De openbaarmakingen zijn in huiselijke sfeer. Gebruikers gaan daarmee akkoord. Opzet tot verveelvoudigen via the Pirate Bay bij abonnees van XS4all en Ziggo  is dus tot eigen gebruik. Dat is het algemeen verveelvoudigingsrecht wat burgers (waaronder tevens begrepen makers die automatisch consumenten van entertainment bestanden zijn) op grond van de bij Tim Kuik bekende wetsbepaling in de Auteurswet 1912 bezitten. Dat is een onvervreemdbaar in de wet en traditie van het auteursrecht verankerd recht. BREIN monopoliseert de markt van entertainmentbestanden voor de leden van BREIN. Makers en producten en distributeurs van entertainmentbestanden horen eerst een overeenkomst te sluiten met BREIN en/of leden om gebruik te maken van rechten die ieder mens op voorhand bezit. De industrie hackt het (inter)nationaal auteursrecht met lobby en machinaties en de burger en eerlijke handelaar wordt geroofd van rechten die niet te ontvreemden zijn door BREIN.

BREIN maakt de lucratieve handel voor alle makers kapot die internet nu eenmaal levert. De onafhankelijke maker en distributeur die handel in entertainmentbestanden wil wordt door BREIN wederrechtelijk tot het bot gefrustreerd. BREIN hoort te bevorderen dat iedereen gebruik maakt van de algemeen geldende vrije verveelvoudiging en gebruikersrechten voor consumenten van entertainmentbestanden. Dat komt makers ten goede, ook de makers die aangesloten zijn bij BREIN. Er is een art 12 Sv zaak tegen BREIN in behandeling in verband met het zijn van spil in een criminele organisatie wat het oogmerk bezit auteursrechtfraude te plegen. Handhaving van auteursrecht is anders dan BREIN vorm geeft. Auteursrecht houdt in dat consumenten van entertainmentbestanden zich via internet wezenloos kopiëren indien en voor zover het voor eigen privé gebruik is en netjes afdragen wanneer de down en/of upload commercieel is. Iedereen die auteursrechten vrij entertainmentbestand uit cyberspace kopieert hoort dit voor eigen gebruik te doen. Wie auteursrechten vrij wil uploaden doet dat met eigen werk en/of voor eigen gebruik. Betaald verveelvoudigen op internet levert een vordering voor BUMA/Stemra c.q BREIN op. YouTube filmpjes bij De Wereld Draait Door of in een theater levert een vordering op voor de maker van dat filmpje, meestal een persoon die geen lid is van BREIN. Daarbij zal het persoonlijkheidsrecht van de maker waarschijnlijk zwaarder wegen dan de exploitatierechten. De persoonlijkheidsrechten zijn sterke auteursrechten van de maker. De exploitatierechten zijn uitgekleed. Verkopen van CD/DVD' s op de markt als thuiskopieerder mag en hoort bevordert te worden door BREIN. Juist mensen die thuiskopiëren en CD/DVD's verkopen voor willekeurig welke prijs, zolang bij overdracht die ene Euro aan BUMA/Stemra afgedragen wordt. Dat is in het belang van makers. Dat is goed voor het auteursrecht, en bevordert lokale handel zonder kostbare productiemiddelen.

Het recht zoals BREIN dat voor zichzelf verkrijgt via de rechtspraak bestaat niet in nationaal of internationale wetgeving. Wat BREIN wil is zeer tegen het zere been van de Auteursrechtrichtlijn en ook de Europese Mensenrechten hoewel die horizontaal vaker niet dan wel werken. Het is natuurlijk zeer onrechtmatig van BREIN om misbruik makend van procesrecht XS4ALL en Ziggo te dwingen the Pirate Bay voor de onderscheidenlijke abonnees te blokkeren of anderszins te filteren. Het is net alsof de boekdrukkunst door BREIN verboden wordt omdat er ook zonder voorafgaande toestemming boeken verveelvoudigd zijn. Wat BREIN doet kan dus niet en heb dat al in een concrete aangifte gegoten en ben daarvoor ook al bij de officier van justitie aan het bureau geweest. Heb de officier van justitie verteld wat ik ervan vind en er is tot op heden geen speld tussen gekomen. De bewijzen dat BREIN aan onrechtmatige mededinging doet stapelen zich op. Dat de Haagse rechtbank BREIN niet vierkant uitlacht is wellicht omdat de vorderingen te absurd voor woorden zijn. BREIN stelt zelf dat kopiëren uit illegale bron rechtmatig is. Wat heeft het dan nog te vorderen? Alle openbaarmakingen via The Pirate Bay zijn in huiselijke sfeer dus daaromtrent heeft BREIN niks te claimen. In verband daarmee zijn geen rechten verschuldigd.

Het persoonlijkheidsrecht op eerste openbaarmaking is een sterk recht van de maker. De verveelvoudigings- en openbaarmakingsrechten voor entertainmentbestanden zijn niks waard zodra een entertainmentbestand op internet is. De wijze waarop een entertainmentbestand op internet komt is voor het recht van de consument van entertainmentbestanden niet relevant. Die is bevoegd -heeft toestemming bij wet gegeven- naïef te zijn omtrent de auteursrechtelijke rechtmatigheid van de aanwezigheid van een entertainmentbestand op internet. Wanneer the Pirate Bay personeel laat uploaden. Of wanneer mensen betaald worden om entertainment bestanden te uploaden en/of downloaden, dan is er een vordering van BUMA/Stemra c.q. BREIN te duchten. Wat niet meer dan een geldvordering zijn kan. Verhoogd met kosten van invordering en een boete na aanzeggen bij recidive, en pas in een laat geval wanneer geldvorderingen niet te incasseren zijn een vordering tot staken van de praktijk van betaald uploaden en/of downloaden. De leden van BREIN hebben er auteursrechtelijk belang bij dat zo veel mogelijk mensen commercieel uploaden en/of downloaden opdat er ook auteursrechten verschuldigd zijn. Het vrije gebruik in privé sfeer bevordert verspreiding van cultuur en verzorgt een netwerk wat werken uitwisselt als fundament van het creatieve proces van makers. Het auteursrecht is niet voor de leden van BREIN geschreven, het is het recht wat in de aller eerste plaats de maker persoonlijk beschermt tegen corrupten en fraudeurs die zich auteursrechthandhavers noemen en de markt op slot zetten voor onafhankelijke ongebonden makers die niet naar de pijpen van de leden van BREIN -of mediamagnaat Rupert Murdoch- dansen.

© 2012 - mr J.L. de Kreek